podle typu:

0 Kč

Basket
Košík

Obchodni-podminky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího ELEKTRO&LIGHT s.r.o., se sídlem Staré Křečany č.p.59, Staré Křečany, 40761, IČ: 25993801, DIČ: CZ25993801, zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajský soud v Ústí nad Labem, 34825 C (dále jen „prodávající“), prostřednictvím internetového obchodu www.elektro-light.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ELEKTRO&LIGHT s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).
2. Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na elektronických stránkách prodejce jsou údaji nezávaznými a vycházející z údajů tvrzených výrobci. Všechny informace ke zboží jsou prodávajícím uváděny dle aktuálních dostupných údajů výrobců (například v souborech PDF umístěných v detailu produktu nebo katalogu PDF výrobce), aktuálních a dostupných údajů dodavatelů a na toto prodávající neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedodržením nebo změnou deklarovaných údajů u konkrétně dodaného zboží. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků-v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). U výrobků ze dřeva a dýhy jsou barevné odchylky a odchylky kresby let (tzv. fládr), jakož i výskyt suků, běliny apod. přirozenou vlastností dřeva a nejsou považovány za vadu.
2. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kterou prodávající potvrdí emailem.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na adresu kupujícího.
4. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou kupující zadal během objednávky, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.
5. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné i v následujících případech:
1. objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží. V takovém případě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky, aby se mohl dohodnout další postup (zrušení objednávky, náhrada zboží jiným atd…).
2. není uhrazená vystavená proforma faktura v termínu splatnosti. V takovém případě může být zákazník informován e-mailem nebo telefonicky o nepřipsání platby na účet, aby se mohl dohodnout další postup.
6. Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do jedné hodiny po jejím odeslání bez udání důvodu e-mailem na adresu: info@elektro-light.cz. Po uplynutí této doby je objednávka považována za závaznou.

 

IV. CENA A PLATBA

1. Cenu zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:
předem bankovním převodem na účet uvedený na zaslané proforma faktuře: Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo vystavené faktury. Kupující je povinen uhradit fakturu v termínu splatnosti
2. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.
3. Ceny uvedené v ceníku jsou s DPH a konečné.
4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího.
5. Doklad o koupi zboží bude kupujícímu zaslán po dodání zboží, a to v zákonné lhůtě.
6. Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši, pokud není v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak.
7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.
8. K ceně zboží je dále připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a balné.
9. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravu.
10. V případě, že kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na dohodnutém způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo hotově).

 

V. EXPEDIČNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Pro dopravu bude využito služeb přepravní firmy podle výběru prodávajícího.
2. Náklady na dopravné a balné činí 350,- Kč bez DPH.
3. Při objednávce nad 20000,- Kč bez DPH nese náklady na dopravné a balné prodávající.
4. V případě platby dobírkou dodací lhůta počíná běžet od potvrzení přijetí objednávky v případě, že objednávka nebude zrušena podle čl. III odst. 6.
5. V případě platby bankovním převodem předem dodací lhůta počíná běžet od potvrzení přijetí objednávky a připsání úhrady vystavené proforma faktury na účet prodávajícího v případě, že objednávka nebude zrušena podle čl. III odst. 6.
6. V případě, že objednané zboží není skladem, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, který je uveden u každé položky. V případě, že v tomto termínu nebude zboží dodáno, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
7. Za dodání zboží se považuje okamžik předání zboží prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a neprodleně tyto vady reklamovat přímo u dopravce.
8. Kupující od dopravce přebírá jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zákazník zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodejce nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne doručení a to písemně e-mailem či telefonicky, přičemž je povinen označit o jakou zásilku se jednalo a nezaměnitelným způsobem popsat způsob a rozsah poškození zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do dvou dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.
9. V případě, že si kupující zboží nepřevezme v úložní lhůtě a zboží bude vráceno zpět prodávajícímu, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží s DPH. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody prodávajícího.

 

VI. ZÁRUKA A SERVIS

1. Na prodávané zboží fyzickým osobám, které není určeno k využití při podnikání, tj. u osob, které při uvádění fakturačních údajů v objednávce neuvádějí IČ ani neuvádějí DIČ pro uplatnění odpočtu DPH, je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, pokud není v záručním listě stanovena záruční doba delší.
2. Pro jiné osoby, než uvedené v odst. 1 tohoto článku, činí záruční doba 12 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů nebo pro zachování záruky podle záručních podmínek stanovených výrobcem, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě; v případě prodlení kupujícího s vyzvednutím opravené věci delším než 7 dnů se záruční doba neprodlužuje o dobu, kdy byl kupující v prodlení s vyzvednutím věci po provedení záruční opravy. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba okamžikem jeho převzetí.
4. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u prodávajícího slouží pokladní doklad či faktura, kterou zákazník obdrží od prodávajícího společně s dodávkou zboží. V případě, že je současně připojený záruční list a zákazník trvá na jeho potvrzení prodávajícím, je povinen jej zaslat prodávajícímu nejpozději do jednoho měsíce od převzetí zboží k vyznačení dne prodeje.
5. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným či nešetrným zacházením
6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech:
a. mechanického poškození,
b. použití výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze,
c. používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících svými parametry způsobu použití stanoveným výrobcem,
d. zboží bylo poškozeno živly nebo výpadkem elektrické sítě nebo jinými anomálními stavy elektrické sítě,
e. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami pro jejich užívání uvedenými v návodu nebo jiné přiložené dokumentaci k výrobku,
f. v případě provedení opravy jinak než autorizovaným servisem, pokud je podle návodu a záručních podmínek k opravám výrobků stanovena výrobcem autorizovaná síť servisů
g. pokud nebyla vada reklamována v záruční době,
h. při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

 

VII. NÁROKY ZE ZÁRUKY

A) Kupujícím uvedeným v čl. VI odst. 1 náleží tyto práva ze záruky
1) Rozpor s kupní smlouvou
Tento nárok se uplatňuje u prodávajícího. V případě, že je zboží v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží, a to podle své volby. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit (tj. požádat vrácení kupní ceny). To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Prodávající je oprávněn posoudit, zda rozpor s kupní smlouvou nebyl zaviněn kupujícím, tzn. zejména tím, že kupující používal zboží v rozporu s návodem k použití, provedl neoprávněný zásah do zboží, atd. Bude-li prokázáno, že rozpor s kupní smlouvou byl způsoben kupujícím, nemá kupující na uplatnění práv vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou nárok.
Rozpor s kupní smlouvou je nutné u prodávajícího uplatnit do 6 měsíců od převzetí zboží.
2) Zákonná záruka
1. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.
2. Jde-li o vadu odstranitelnou má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné, které brání kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat (o opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná, když stejná záruční vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, bude znovu oprávněně reklamována; větším počtem vad se rozumí alespoň tři záruční vady, které se na reklamovaném zboží vyskytnou současně). Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.
3. K reklamovanému zboží nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (zřetel bude brán pouze na zboží zakoupené v našem e-shopu) a záruční list, byl-li prodávajícím vystaven. Dále nezaměnitelný popis reklamované závady a uvést podmínky, za kterých se závada projevuje. Kupující musí při uplatnění reklamace sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Pokud si kupující svůj nárok zvolí (uplatní jedno ze svých práv), je svou volbou vázán a není oprávněn ji následně měnit. Pokud zákazník neuvede, jaký zvolil nárok z odpovědnosti za vady, má prodávající právo podle své úvahy zvolit způsob vyřízení reklamace dle své úvahy.
4. Reklamovaný výrobek musí být řádně zabalen, musí být kompletní s veškerým příslušenstvím, včetně veškerých návodů a písemností se zbožím dodaných.
5. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem reklamace buď opravou, výměnou za výrobek stejný nebo výrobek podobný se srovnatelnými parametry jako původní výrobek.
6. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo výměny zboží za nové vzniká kupujícímu povinnost vrátit zboží prodávajícímu ve stavu, v jakém jej kupující od prodávajícího převzal nebo uhradit prodávajícímu amortizaci zboží, která bude vyčíslena soudním znalcem, kterého určí prodávající.
7. Pro případ, že kupující nevyužije práva k provedení opravy zboží v autorizovaném servisu stanoveném výrobcem, který je nejblíže jeho bydlišti a uplatní reklamaci u prodávajícího, pak zboží určené k reklamaci je povinen zaslat prodávajícímu na adresu ELEKTRO&LIGHT s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00, Praha 8 – Karlín.
B) Kupujícím uvedeným v čl. VI odst. 2 náleží práva z odpovědnosti za vady stanovená v zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
1) dodáním zboží s vadami smlouva byla kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem
1.1. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

1.2. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy podle odstavce 1.5., je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.

1.3. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

1.4. Dokud kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 1.3. nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 1.3.

1.5. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 1.3. nebo 1.4., může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle odstavce 1.3. nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
2) dodáním zboží s vadami byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem
2.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§ 345 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.), může kupující:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
d) odstoupit od smlouvy.

2.2. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 2.1. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2., má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
3) Způsob uplatnění reklamace kupujícími uvedeným v čl. VI. odst. 2
3.1. K reklamovanému zboží nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (zřetel bude brán pouze na zboží zakoupené v našem e-shopu) a záruční list. Dále nezaměnitelný popis reklamované závady a uvést podmínky, za kterých se závada projevuje. Kupující musí při uplatnění reklamace sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Pokud si kupující svůj nárok zvolí (uplatní jedno ze svých práv), je svou volbou vázán a není oprávněn ji následně měnit. Pokud zákazník neuvede, jaký zvolil nárok z odpovědnosti za vady, má prodávající právo podle své úvahy zvolit způsob vyřízení reklamace dle své úvahy.
3.2. Reklamovaný výrobek musí být řádně zabalen, musí být kompletní s veškerým příslušenstvím, včetně veškerých návodů a písemností se zbožím dodaných.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem reklamace buď opravou, výměnou za výrobek stejný nebo výrobek podobný se srovnatelnými parametry jako původní výrobek.
3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné vzniká kupujícímu povinnost vrátit zboží prodávajícímu ve stavu, v jakém jej kupující od prodávajícího převzal nebo uhradit prodávajícímu amortizaci zboží, která bude vyčíslena soudním znalcem, kterého určí prodávající.
3.4. Pro případ, že kupující nevyužije práva k provedení opravy zboží v autorizovaném servisu stanoveném výrobcem, který je nejblíže jeho bydlišti a uplatní reklamaci u prodávajícího, pak zboží určené k reklamaci je povinen zaslat prodávajícímu na adresu ELEKTRO&LIGHT s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00 Praha 8 – Karlín.

 

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Podle zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
1. V případě, že se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, bez známek užívání či opotřebení včetně všech návodů a listin dodaných společně, v původním nepoškozeném obalu na vlastní náklady zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na reklamační adresu, prodávající žádá o zaslání formálního oznámení kupujícího o využití tohoto svého práva k odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky mailem.
2. Prodávající po doručení zboží splňujícího všechny podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží do 30 dnů od odstoupení. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
3. Zboží, které se zákazník rozhodl vrátit, nesmí být zasíláno prodávajícímu na dobírku, v takovém případě jsou zásilky prodávajícím neobjednané ihned odmítány a vráceny zpět odesílateli.
Spotřebitel nemůže odstoupit podle občanského zákoníku od kupní smlouvy v následujících případech:
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání.
4. na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal
5. na dodávku novin, periodik a časopisů

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ELEKTRO&LIGHT s.r.o. zpracovává osobní data v souladu ze zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a to v marketingové databázi firmy při plném respektování povinnosti správce dle ust. § 5 cit. zákona. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat před neoprávněným užitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně spedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2012

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

×

Aktuality

Vážení zákazníci dne 20.5.2022 máme z důvodu dovolené zavřeno. V případě vašeho zájmu prosím o sjednání schůzky po telefonické nebo emailové domluvě.